Konfliktialueiden mineraaleja koskeva lausunto

HOLLMÉN on sitoutunut noudattamaan Yhdysvaltojen arvopaperiviranomaisen (U.S. Securities and Exchange Commission) SEC:n lopullisia sääntöjä, jotka liittyvät raportoinnin toteuttamiseen ja julkistamisvaatimuksiin konfliktialueiden mineraalien (conflict minerals) (määritetty jäljempänä) osalta. Nämä säännöt on saatettu voimaan vuonna 2010 Dodd-Frank Wall Street -uudistus- ja kuluttajansuojalaissa.

Nämä säännöt edellyttävät SEC:lle raportteja toimittavia valmistajia ilmoittamaan uudella SD-lomakkeella, sisältävätkö heidän valmistamansa tuotteet, tai tuotteet, joita he ovat sopineet tuottavansa, sellaisia konfliktimineraaleja, jotka ovat ”pakollisia heidän tuotteidensa toiminnallisuuden tai tuotannon” vuoksi  – ja jos sisältävät, voidaanko näiden materiaalien katsoa olevan lähtöisin muilta kuin konfliktialueilta (conflict free).

HOLLMÉN edellyttää toimittajiltaan tämän sitoumuksen tukemista siten, että toimittajat noudattavat asianmukaista huolellisuutta (due diligence) säädeltyjen mineraalien hankinnassa ja niiden käsittelyketjun osalta sekä saattaa näiden toimenpiteiden tiedot ja tulokset pyynnöstä HOLLMÉNin saataville.

SEC:n lopulliset säännöt määrittelevät termin konfliktialueiden mineraalit (conflict minerals) seuraavasti: (A) kolumbiitti-tantaliiti, tunnettu myös nimellä coltan-mineraali (metallimalmi, josta tantaali on poistettu), kassiteriitti (metallimalmi, josta tina on poistettu), kulta, volframiitti (metallimalmi, josta volframi on poistettu) tai niiden johdannaiset, tai (B) jokin muu mineraali tai sen johdannaiset, joiden avulla rahoitetaan Kongon Demokraatisessa Tasavallassa tai sen viereisessä maassa tapahtuvaa konfliktia Secretary of State -ministerin määrittelyn mukaisesti.

HOLLMÉN pyrkii hyödyntämään alan parhaita käytäntöjä työskennellessään globaaliin toimitusketjuun kuuluvien kumppaneidensa kanssa, jotta voimme

  • tukea Yhdysvaltojen lainsäädännön taustalla olevien, konfliktialueiden mineraalien toimittamiseen liittyviä toimintaperiaatteita,
  • suorittaa omaa toimitusketjuamme koskevan ja riskiin perustuvan asianmukaisen due diligence -raportoinnin (sekä edellyttää samaa toimittajiltamme) käyttämällä alalla hyväksyttyjä malleja ja muita tunnustettuja raportointikeinoja,
  • kehittää ja toteuttaa sulatto- ja louhostoiminnan validointia koskevia menetelmiä siten, että tällaisessa toiminnassa noudatetaan alan normeja konfliktialueiden mineraalien osalta, sekä
  • ryhtyä korjaaviin toimiin havaittaessa mahdollisia konfliktialueiden mineraaleiksi tunnistettuja lähteitä ja vaihtoehtoisesti hankkia muilta kuin konfliktialueilta peräisin olevia resursseja.

Annettu joulukuussa 2016